Životopis

Goran Kalogjera

ZVANJA
2014. VODITELJ LEKTORATA ZA MAKEDONSKI JEZIK
2O12. PREDSTOJNIK KATEDRE ZA NOVIJU HRVATSKU KNJIŽEVNOST
2011. POČASNI DOKTOR SVEUČILIŠTA SV. KIRIL I METODIJ
2010. počasni konzul Republike Makedonije u RH
2009. prorektor za međunarodnu suradnju, Sveučilište u Rijeci
2005. prorektor za nastavu i studentska pitanja, Sveučilište u Rijeci
2003. vanjski član Makedonske akademije nauka i umjetnosti – razred za književnost
2000. potvrđen u trajno zvanje redovitog profesora, Filozofski fakultet Rijeka
2000. prorektor za nastavu i studentska pitanja, Sveučilište u Rijeci
1998. dekan Filozofskog fakulteta u Rijeci
1996. dekan Pedagoškog fakulteta u Rijeci
1996. izabran u zvanje redovitog profesora
1992. utemeljuje kolegij Hrvatska književnost u europskom kontekstu
1990. izabran u zvanje izvanrednog profesora
1988. pročelnik Odsjeka za filologiju, Pedagoški fakultet u Rijeci
1986. izabran u zvanje docenta
1986. usavršavanje na Sveučilištu u Skoplju (Institut za makedonsku književnost)
1985. doktorira s tezom  “Hrvatsko-makedonski i makedonsko-hrvatski književni i kulturni dodiri  od njihovih početaka do osamdesetih godina dvadesetog stoljeća", pri Pedagoškom fakultetu u Rijeci
1983. nositelj kolegija Makedonska književnost i Makedonski jezik
1982. usavršavanje na Seminaru za makedonski jezik i književnost - Ohrid
1982. magistrira s temom "Književno djelo Josipa Eugena Tomića" pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu
1976. upisuje poslijediplomski studij iz novije hrvatske književnosti pri Filozofskom fakultetu u Zagrebu
1975. diplomira na Filozofskom fakultetu u Zagrebu dvopredmetnu grupu "jugoslavenski jezici  i književnosti" (A), komparativna književnost (B)


NAGRADE I PRIZNANJA

Državna nagrada Republike Makedonije "Medalja Sv. Klimenta", 1998.
Počasno priznanje "Racinova nagrada" za afirmaciju književnog djela Koče Racina u Republici Hrvatskoj, 2005. 
Zlatna plaketa Sveučilišta "Sv. Kiril i Metodij" za afirmaciju makedonske znanosti  o jeziku i književnosti izvan granica Makedonije, 2004.
Godišnja nagrada grada Korčule za doprinos razvoju kulture i književnosti, 2005. 
Zahvalnica Međunarodnog seminara za makedonski jezik, književnost i kulturu za osobni prinos u promicanju makedonskog jezika i književnosti, 2007. 
Državna nagrada Republike Makedonije – Medalja zasluga za Makedoniju, 2008.
Počasni konzul Republike Makedonije u Republici Hrvatskoj, 2009.
Počasni doktorat ( Doctor honoris causa ) Sveučilišta Sv. Kiril i Metodij iz Skoplja , 2011.
Spomen plaketa grada Velesa 9-ti Novembar za 2012. godinu 


POVJERENSTVA I RADNE SKUPINE

Član Matičnog povjerenstva za područje filologije
Član Radne skupine za uvođenje državne mature kao oblika vanjskog vrednovanja obrazovanja u visokoškolski sustav
Član Povjerenstva za nastavne planove i programe sveučilišnih dodiplomskih i poslijediplomskih studija
Član Povjerenstva za izradu Elaborata o opravdanosti statusne promjene Visoke učiteljske škole u Rijeci u Učiteljski fakultet u Rijeci
Član Odbora za kvalitetu Sveučilišta u Rijeci
Član Povjerenstva za izradu novog sustava školarina
Član Povjerenstva za pripremu Nacrta odluke o kriterijima za određivanje prava redovitih studenata Sveučilišta u Rijeci
Predsjednik Povjerenstva za izradu oblika i sadržaja isprava o studiju
Član Nacionalnog vijeća za visoko školstvo

Član programatskih odbora znanstvenih skupova:
    Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko-makedonske književne veze, Rijeka, 27/ 28. rujna 2006. 
    Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko-makedonske književne i kulturne veze, Ohrid  i Skopje, 2007. 
    Međunarodni znanstveni skupa Dani Dimitrija i Konstantina Miladinova, Zagreb i Đakovo, 23/24. lipnja 2001. 
    Međunarodni skup slavista – u razdoblju od 1995.-2008.
    Međunarodni znanstveni skup Hrvatsko – makedonske književne jezične i kulturne veze, Rijeka, 2011.
    Međunarodni znanstveni skup Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli, Korčula, 2012. 

Član uredništva časopisa i izdavačkih edicija:
    Uredništvo časopisa za filologiju – Riječ
    Uredništvo časopisa za filološka istraživanja - Fluminensia
    Uredništvo časopisa za književnost - Rival
    Uredništvo mjesečnika Makedonski glas
    Urednik monografije Sveučilišta u Rijeci
    Urednik i osnivač biblioteke "Žilković" Korčula
    Urednik Zbornika Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze 1
    Urednik Zbornika Hrvatsko-makedonske književne, jezične i kulturne veze 3
    Član uredništva časopisa MAKEDONIKA litera, Skoplje, Makedonija
    Urednik Zbornika  Književno stvaralaštvo, jezik I kultura na otoku Korčuli 1
    Član Uredništa časopisa za književnost, jezik i umjetnost “Kanavelić”
    Član uredništva međunarodnog časopisa “Makedonika litera!


PROJEKTI POD POKROVITELJSTVOM MZOŠ

Hrvatsko pjesništvo na otoku Korčuli
Bratimsko pjesništvo otoka Korčule
Korčulanski latinisti u kontekstu nacionalne književnosti
Književni, jezični i kulturološki aspekti hrvatsko-makedonskih odnosa 
Tradicija i kontinuitet u hrvatsko-makedonskim vezama – međunarodni projekt
Književno stvaralaštvo na otoku Korčuli u 19. i 20. Stoljeću

PREDAVANJA

Od 1983. na Pedagoškom, potom Filozofskom fakultetu do 1990. nositelj kolegija:
   Kultura govora, čitanja i pisanja
   Makedonski jezik
   Makedonska književnost
   Hrvatska književnost u prožimanju s drugim književnostima
   Hrvatska književnost 19. i 20. stoljeća

Od 1990. do danas nositelj kolegija:
   Hrvatska književnost (predromantizam, romantizam, realizam, moderna; preddiplomski studij)

Doktorski studij: Književnost i društveno – humanistički kontekst
              Hrvatska književnost i druge književnosti
              Europski romantizam i hrvatska književna kretanja u 18. i 19. stoljeću

GOSTUJUĆI PROFESOR

Filozofski fakultet, Sveučilište u Puli
Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu
Seminar za makedonski jezik i književnost, Sveučilište Sv. Kliment Ohridski, Skopje
Filološki fakultet “Blaže Koneski” Skoplje, Makedonija


MEĐUNARODNI I DOMAĆI ZNANSTVENI SKUPOVI:

Naučen sobir za životot i deloto na akademikot Haralampije Polenaković, Gostivar, 
       Makedonija, 1986., s referatom: Naučnik koji pokažuvaše golem interes za hrvatsko-
       makedonskite vrski
Međunarodni slavistički skup "Književno djelo Dušana Kostića", CANU, Titograd, 1990., 
       s priopćenjem: Kostićev "Njegoš". 
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani, Rijeka, 2002., s priopćenjem: Elementi
       epske fantastike u romanima Rosarija Jurišića
Zbornik na međunarodniot naučen sobir po povod stogodišninata od izleguvanje na knigata 
       za Makedonskite raboti, MANU, Skopje, 2003., s referatom: Preradovićev "Putnik" 
       kao poetski dokaz Misirkovljeve nacionalno preporodne djelatnosti
Međunarodni znanstveni skup Dani Dimitrija i Konstantina Miladinova, Zagreb, 2003., 
       s referatom: Tuga i bol konstante životnog puta Konstantina Miladinova
Naučen sobir na čest na prof. Tome Sazdov, Skopje, 4. i 5. noembri 2004., s referatom: Prvi 
       cjelovit prikaz makedonske narodne književnosti u Hrvatskoj
Međunarodni znanstveni skup Riječki filološki dani, Rijeka ? s referatom: Odjeci Zbornika 
       braće Miladinova u Rijeci, njenoj okolici i Istri
Međunarodni znanstveni skup Latinitet u Europi s posebnim osvrtom na hrvatski latinitet 
       nekad i danas, Rijeka, Krk, 2004., s referatom: Korčulanski latinisti u pregledu po 
       vjekovima
XXXII naučna konferencija, Ohrid, 28. august 2005., s referatom: "Veličina malenih" u
       književnopovijesnim djelima Antuna Barca i Haralampija Polenakovića
XXXIII naučna konferencija, Ohrid, 27. august, 2006., s referatom : Žanr putopisa u 
       makedonskoj književnosti 19. stoljeća
Naučen simpozium " 60 - godini postoenje na Filološkiot fakultet " Blaže Koneski" vo Skopje, 
       18.- 20. dekembri 2006., s priopćenjem: Makedonistički studij na Pedagoškom 
       fakultetu u Rijeci
Međunarodni slavistički skup "Hrvatsko - makedonske književne i kulturne veze", Rijeka, 
       2006., s referatom: Temeljna ishodišta hrvatsko - makedonskih književnih dodira
Međunarodnen naučen sobir po povod 150-godišninata od rađanjeto na Petar Draganov, 
       MANU, Skopje, 7-8 juni 2007., s referatom: Aktualizacija teme Petar Draganov - fra 
       Andrija Kačić Miošić
Međunarodni znanstveni skup – Makedonsko-hrvatski književni i kulturni dodiri – s referatom    
      Strossmayerovi motivi financiranja zbornika braće Miladinov, Ohrid, 10-12, listopad, 
       2007. 
Međunarodni znanstveni skup – Otkrivanje i proučavanje Makedonije u europskoj znanosti – 
      s referatom Otkrivanje Makedonije pod bugarskim imenom u hrvatskoj slavistici, MANU,   
      Skopje, 29-30, listopad 2007.
Međunarodni znanstveni skup – Makedonsko –hrvatski književni, jezični i kulturni dodiri, Rijeka, 2011.
     „Hrvatski ilirizam i makedonski preporod- sličnosti i razlike“ 
XXXVI naučna konferencija na makedonskiot Seminar za makedonski jazik, literatura I kultura, Ohrid, 15 I 16 juli 2010 s izlaganjem “Grigor Prličev osvješteni Evropejac svoga vremena”
Makedonski naučen simpozium Makedonskiot identitet: literatura, jazik, istorija, kultura, Univerzitet Sv. 
     Kiril i Metodij“, Skopje 7-8 11. 2011., Zašto Antun Barac go izostavil pregledot na makedonskata kniževnost 
     vo svojata kniga Jugoslavenska književnost od 1954 godina?
Međunarodni znanstveni skup - Književno stvaralaštvo, jezik i kultura na otoku Korčuli, Korčula, 2012., Pregled književnog stvaralaštva na otoku Korčuli 
Međunarodni znanstveni skup, Filološki dani, Rijeka, 2012., Miroslav Šicel I riječka kroatistika
IV međunaroden naučen sobir Makedonsko – hrvatski kniževni, jezični I kulturni vrski, Ohrid 27-29. 9. 2013
Gane Todorovski promicatelj hrvatske književnosti u Makedoniji


OBJAVLJENE KNJIGE:
MAKEDONCI U PRIMORSKO – GORANSKOJ ŽUPANIJI, FILOZOFSKI FAKULTET U RIJECI, 2016.
MAKEDONSKE TEME BEZ DILEME, BIBLIOTEKA ŽILKOVIĆ, GRADSKA KNJIŽNICA IVAN VIDALI, KORČULA, 2014.
MAKEDONSKIOT 19 VEK, MAKEDONIKA LITERA, SKOPJE, 2014.
MAKEDONSKO 19. STOLJEĆE, ZAJEDNICA MAKEDONACA U REPUBLICI HRVATSKOJ, RIJEKA, 2011.
PRILOZI ISTRAŽIVANJU MAKEDONSKE POVIJESTI KNJIŽEVNOSTI, SOVREMENOST, SKOPJE, 2009.
Hrvatsko – makedonskite kniževni vrski (prijevod s hrvatskog Ranko Mladenoski), Sovremenost, Skopje, 2008. 
Prepoznavanja, Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Rijeka, 2006. 
Poveznice makedonsko – hrvatske, Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Rijeka, 2006. 
Braćata Miladinovci – legenda i stvarnost (prijevod s hrvatskog Ranko Mladenoski), Sovremenost, Skopje, 2005. 
Korčula koje više nema, Filozofski fakultet Rijeka, 2005. 
Osvrti, Filozofski fakultet Rijeka, 2004. 
Korčulanska pera (leksikon), Filozofski fakultet Rijeka, 2003. 
Braća Miladinovi-legenda i zbilja, HFD, Rijeka, 2001. 
Komparativne studije makedonsko – hrvatske, HFD, Rijeka, 2000. 
Racin u Hrvatskoj (1928-1941), HFD, Rijeka, 2000. 
Bratimsko pjesništvo grada Korčule, HFD, Rijeka, 1998. 
Mlada Rijeka u stihu, HFD, Rijeka, 1997. 
Hrvatsko – makedonske kulturne i književne veze (drugo dopunjeno izdanje), Zajednica Makedonaca u Republici Hrvatskoj, Rijeka, 1996. 
Znameniti Korčulani, HFD, Rijeka, 1995. 
Iz književne baštine otoka Korčule, (portreti i studije), Biblioteka "Val" Rijeka, 1994. 
Hrvatsko pjesništvo na otoku Korčuli (antologija /studija), Biblioteka "Val", Rijeka, 1993. 
Južnoslavenska književna prožimanja, Matica hrvatska Rijeka, Rijeka, 1991. 
Književnik u sjeni (monografija J. E. Tomić), Biblioteka "Val" Rijeka, 1989. 
Hrvatsko – makedonske književne veze, ICR, Rijeka, 1988. 

ZNANSTVENI I STRUČNI RADOVI:

Konstantin Miladinov utemeljitelj romantizma u makedonskoj književnosti, Zbornik Pedagoškog fakulteta, br. 11, 1991. str. 93.-101. 
Antun Mihanović i Svetogorska legenda, Fluminensia, br. 1, 1989., str. 27.-35. 
Nacionalna i jezična preadaptacija kao česta oznaka nosioca preporodnog pokreta u Makedoniji i Hrvatskoj, Rival, br. 3-4, str. 182.-187. 
Grigor Prličev između makedonske i grčke književnosti, Rival, br. 3.-4., 1990., str. 187.-194. 
Kostićev "Njegoš", zbornik CANU, knjiga 4, 1990., str. 99.-108. 
Prilog boljem poznavanju Josipa Eugena Tomića, Rival, br. 1-2., 1988., str. 176.-181. 
Pjesnikov dug, Rival, br. 3-4, str. 131.-134., 1988. 
Antun Mažuranić, riječki preplatnik Zbornika braće Miladinova, Rival, br. 1-2., 1990. 
Boravak Konstantina Petkoviča, makedonskog pjesnika i prosvjetitelja u Zagrebu i Dubrovniku tijekom 19. stoljeća, Dubrovnik, br. 5, 1987., str. 19.-31. 
Nesvakidašnji obrok bogatog pjesničkog ukusa, Dometi, br. 6, 1986, str. 87.-91. 
Kajo Parać i Kosta Racin, Dometi, br. 4, 1988., str. 183.-187. 
Antun Mihanović (riječko razdoblje) Dometi, br. 5-6, str. 203.-210., 1989. 
Djelatnost braće Milarov u Hrvatskoj, Dometi, br. 4, 1989., str. 265.-269. 
Racin u Hrvatskoj između dva rata, Dometi, br. 2-3, 1987., str. 265.-269. 
Boravak Andreje Petkoviča u Rijeci tijekom 1865/6., Dometi, br. 2-3, 1987., str. 179.-181. 
Sudski proces Racinu u Splitu, Zbornik Pedagoškog fakulteta, br. 7, 1985., str. 165.-169. 
Vjerska komponenta kao bitan pokretač Strossmayerove mecenatske djelatnosti na tlu Makedonije, Zbornik Pedagoškog fakulteta, br. 6, 1984., str. 253-241. 
Književna vrijednost Tomićevih manjih proznih djela, Zbornik Pedagoškog fakulteta, br. 5, 1983., str. 261.-271. 
Udio Haralampija Polenakovića u istraživanju veza između hrvatske i makedonske književnosti, Dometi, br. 10, 1986., str. 75.-79. 
Andreja Petkovič ili razmisluvanje za pričinite što ga naterale mošne brzo da napušti Rijeka, Spektar, br. 9, Skopje, 1987., str. 81.-88. 
Zbornicite na Franjo Kuhač, Stevan Verković i braćata Miladinovci kako dokaz za međunacionalnoto prepletuvanje na usneto tvoreštvo, Spektar, br. 13, Skopje, 1989., str. 171.-176. 
Racin i čakavski pjesnici, Dometi, br. 12, 1990., str. 87.-92. 
Zbornici Franje Kuhača, Stevana Verkovića i braće Miladinova kao dokaz međunacionalnog ispreplitanja usmenog narodnog stvaralaštva, Književnost i jezik, br. 4, 1989., str. 343.-350. 
Tragična ličnost Šenoina doba-J. E. Tomić, Zbornik Pedagoškog fakulteta, br. 3, 1981., str. 421.-428. 
Krležin podsticaj Racinu, Odjek, br. 6, Sarajevo
Hrvatsko pjesništvo na otoku Korčuli, Rival, br. 1, god. V, 1992., str. 125.-128. 
Vid Vuletić Vukasović-književni povjesnik otoka Korčule, Riječ, str. 163.-171
Novelistički pokušaji Petra Franasovića, Rival, br. 1-2, god. VI, 1993., str. 101.-107. 
Mato Kapor-korčulanski ilirac, Rival, br. 1-2, god. VI, 1993., str. 107.-111. 
Augustin Draginić-Šaške, Rival, br. 1-2, god. VI, 1993., str. 111.-119. 
Odjeci humanizma na otoku Korčuli, Rival, br. 1-2, 1993., str. 119.-124. 
Hrvatska scenska umjetnost na daskama makedonskih teatara, Rival, br. 3-4, god. VI, 1993., str. 239.-245. 
Crnomiri, Fižul, Blato, br. 1, 1994., str. 66.-69. 
Književno stvaralaštvo u Blatu, Blatski ljetopis, Zagreb, 1995., str. 221.-235. 
Jedna lokalna predaja u djelima korčulanskih književnika, Fluminensia, 1-2/1993., str. 160.-187. 
Grad Korčula u jednoj noveli Rikarda Nikolića, Godišnjak grada Korčule 1, 1966., str. 183.-193. 
Književni profil Rikarda Nikolića, Riječ, br. 2, Rijeka, 1966., str. 155.-161. 
Ahasver dalmatinskog krajolika, Zemlja od vremena, Vitograf, Rijeka, 1966., str. 5.-10. 
Izlazak iz sjene, Književna Rijeka, god. II, br. 2, 1977., str. 41.-48. 
Doprinos građana Korčule europskoj kulturi, književnoj i političkoj misli u razdoblju od 13. do sredine prošlog stoljeća, Godišnjak grada Korčule, 2, 1997., str. 41.-48. 
Versificirane svetačke legende u pjesmarici bratovštine Svih Svetih, Godišnjak grada Korčule 3, Korčula, 1998., str. 212.-223. 
Kompozicijska shema korčulanskih bratimskih pjesama čije je izvorište lik Bogorodice,  Godišnjak grada Korčule 4, Korčula, 1999., str. 37.-47. 
Odjeci Zbornika braće Miladinova u Rijeci, njenoj okolici i Istri, Zbornik Riječki filološki dani, br. 3, 
Pregled po vjekovima književnih i znanstvenih uradaka Korčulana na latinskom i talijanskom jeziku, Godišnjak grada Korčule 8, Korčula, 2003., str. 3.-23. 
Problem periodizacije književnog stvaralaštva na otoku Korčuli, Godišnjak grada Korčule 7, Korčula 2002., str. 121.-131. 
Tuga i bol konstante životnog puta Konstantina Miladinova, Zbornik radova Dani Dimitrija i Konstantina Miladinova, Zagreb, 2003., str. 15.-27. 
Treći čovjek-uloga Kire Gligorova u prijenosu Racinove zbirke Beli mugri iz Samobora u Beograd, Riječ, god 7., sv2, str. 121.-126. 
Korčulanski rukopis svetačke legende o Ivanu Krstitelju, Godišnjak grada Korčule 5, Korčula 2000., str. 75.-85. 
Odnosot na Štrosmaer sprema Miladinovci, Stožer, Revija za literatura, kultura i umetnost, br. 42/3, 2001., str. 37.-39. 
"Putnik" Petra Preradovića kao poetski argument Misirkovljeve nacionalne i preporodne djelatnosti, Zbornik radova MANU, Skopje 2005., str. 349.-359. 
"Veličina malenih" u književnopovijesnim tekstovima Antuna Barca i Haralampija Polenakovića, Sovremenost, god 54., br 2, Skopje, str. 64.-78. 
Korčulanski latinisti u pregledu po vjekovima, Zbornik radova "Latinitet u Europi", Matica hrvatska Rijeka, 2006., str. 358.-377. 
Promotor riječke Slavistike, Zbornik u čast akademika M. Šicela, FF pres, 2006., 
Temeljna ishodišta hrvatsko – makedonskih književnih i kulturnih dodira, Zbornik radova Hrvatsko makedonske književne i kulturne veze 1, 2008., str. 9.-23. 
Najpoznatiot makedonski poet vo Hrvatska, Sovremenost 3, Skopje, 2008., str. 36.-44. 
Izuzetan informativni vodič, Rival, br3-4, 1988., str. 196.-198. 
Ivan Cesar i Zagrebačka slovenistika, Rival, br. 1-2, 1990., str. 257.-259. 
Kritički tekstovi sinkronijske perspektive, Rival, 1-2, 1990., str. 265.-266. 
Stavovi književnih kritičara 19. i 20. stoljeća o književnom opusu J. E. Tomića, Dometi, br. 1, 1989., str. 119.-125. 
Makedonska književnost, Dometi, br1, 1989., str. 137.-138. 
Krepka bijaše riječ Klimentova, Zbornik Pedagoškog fakulteta, br. 8, 1986., str. 187.-193. 
Blaže Koneski, Zbornik Pedagoškog fakulteta, br. 4, 1982., str. 307.-311. 
Studij makedonistike na Pedagoškom fakultetu u Rijeci, Zbornik radova, Rijeka, 1984.,str. 163.-171. 
Zbornik braće Miladinova u svjetlu jubileja, Dometi, br. 2, str. 103.-108. 
Osamdeset godina od smrti pjesnika Kuzme Petkovića, Fižul, br. 1, 1994., str. 63.-66. 
Racin u Hrvatskoj između dva rata, Makedonski glas, br. 5, 1994., str. 20.-23. 
Kapitalno djelo makedonske kulture, Makedonski glas, br. 11/12, Zagreb, 1996., str. 28.-31. 
Elementi epske fantastike u romanima Rosarija Jurišića, Zbornik radova Riječki filološki dani, Rijeka, 2002., str. 147.-155. 
Racinoviot naučno-eseistički biser vo zorata na ponovata Makedonska literatura, Spektar, god. 26., br. 52., Skopje, 2008., str. 7-14.
Magičnost jezera, Godina eseja, Zbornik „ 200 godini od rađanjeto na Dimitar Miladinov (1810-2010), Mediteranska akademija, „Braća Miladinovci“, IRIS, Struga, 2010, str.120 – 123. 
Grigor Prličev osvješteni Europejac svoga vremena, Zbornik radova XXXVI znanstvene konferencije Ohrid, 15 I 16 juli, 2010., str. 13-20.
Karakternite razliki među braćata Konstantin i Dimitrija Miladinovi, Vranuvanja, Revija za književnost, br. 4, 2011, str. 9- 11.
Makedonskata i hrvatska prerodba – sličnosti i razliku, Makedonika, god. I, br. 2, 2011., str. 27- 40., Skopje, 2011.
Ahilovata petica na Antun Barac – nevklučuvanjeto na makedonskata kniževnost vo knigata na Barac „Jugoslavenska kniževnost“, Makedonika, g. II, br. 3-4., Skopje,  2012., str. 16-27.
Pregled književnog stvaralaštva na otoku Korčuli, Zbornik radova Književno stvaralaštvo jezik I kultura na otoku Korčuli, Filozofski fakultet u Rijeci, Gradska knjižnica Korčula, Rijeka, 2013., str. 89 – 101.
Krleža i Skopje vo tri čina, monografija Miroslav Krleža 120. obljetnica od rođenja 100 godina od prvog dolaska u Makedoniju, MANU, 2014., str. 11-27.
Gane Todorovski – promotor ( promicatelj ) hrvatske književnosti u Makedoniji, Zbornik na trudovi Makedonsko – hrvatski kniževni, kulturni I jazični vrski, Institut za makedonska literatura, str. 13 – 25., 2014.
Korčulansko književno stvaralaštvo 19. stoljeća, “Kanavelić” časopis za književnost, umjetnost I znanost, Gradska knjižnica “Ivan Vidali” Korčula, 1, 2015, str.30 – 53.
Odnos prema slobodi , tiraniji I europskim silama u djelima Ivana Mažuranića I Đorđija Pulevskog – Tabula, Filozofski fakultet u Puli, 2016, str 145 -157.
Studij makedonistike na Pedagoškom/Filozofskog fakultetu u Rijeci – Zbornik Katice Ivanišević, FFRI, Rijeka, 2016.

Književni opus