Pravilnik Nagrade Janko Polić Kamov 2024. (izmjene i dopune)

ključ

Dana 18.12.2023. Upravni odbor HDP-a izglasao je dopune Pravilnika književne Nagrade „Janko Polić Kamov“. Dopune su uvrštene u Pravilnik koji slijedi:

 

------------------------

PRAVILNIK KNJIŽEVNE NAGRADE 'JANKO POLIĆ KAMOV'
za najbolje književno djelo objavljeno od 1.7.2023. do 30.6.2024. godine 

OPĆE ODREDBE

Napomena: svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje,
obuhvaćaju na jednak način i muški i ženski rod.

Članak 1.


Pravilnikom godišnje književne Nagrade JANKO POLIĆ KAMOV (dalje: Pravilnik) utemeljitelj Hrvatsko društvo pisaca (dalje: Utemeljitelj) želi pridonijeti vrednovanju autorskog rada, a prema postavljenim stručnim kriterijima. Pravilnikom se uređuje postupak prijavljivanja književnih djela, rad žirija i objavljivanje dobitnika Književne nagrade JANKO POLIĆ KAMOV (dalje: Književna nagrada).

Članak 2.

Književna nagrada se dodjeljuje autoru za najbolje književno djelo (roman, zbirka kratkih priča, poezija), čije prvo izdanje mora biti objavljeno na hrvatskom jeziku i izdano kod izdavača registriranog u Republici Hrvatskoj, u razdoblju od 1.7.2023. do 30.6.2024. godine (dalje: izborno razdoblje).

Članak 3.

Voditelj Književne nagrade je predsjednik Društva tijekom trajanja svog mandata. Voditelj ne može biti član žirija.


Odluku o dobitniku Književne nagrade donosi stručni žiri koji pri ocjenjivanju prijavljenih djela djeluje prema umjetničkim i stručnim standardima. Članice žirija su odgovorne za sastavljanje šire liste, te uže liste kandidata za Književnu nagradu i odabir dobitnika. 

Žiri Književne nagrade sastavlja Utemeljitelj nagrade.

Članovi žirija biraju se na mandat od tri godine.

Žiriranje će se održati u tri kruga. Širi krug kandidata - 10 naslova u listopadu 2024. godine, uži krug kandidata - finalnih 5 naslova u studenom 2024. godine i proglašenje dobitnika Književne nagrade - studeni 2024. godine.

Članak 4.


Nagrada koju će dobiti pobjednik Književne nagrade Kamov je novčani iznos od 2.000,00 eur bruto (slovima: dvije tisuće eura bruto). Nagrada ne može biti podijeljena između više autorica ili više djela.

 
UVJETI NATJEČAJA

Članak 5.


Djela za Književnu nagradu se prijavljuju u razdoblju od 1.7.2023. do 16.7.2024. godine na temelju poziva Utemeljitelja objavljenog na internetskoj stranici http://www.hrvatskodrustvopisaca.hr/hr/


Predlagatelj je dužan poslati četiri (4) primjerka djela na adresu: Hrvatsko društvo pisaca (za Nagradu Janko Polić Kamov), Basaričekova 24, Zagreb.

Prijava je dostavljena u roku ako je na poštanskom žigu vidljivo da je u pošti zaprimljena prije isteka roka za prijavu ili ako je najkasnije 16.7.2024. godine izravno predana organizatoru u prostorijama HDP-a.

Predlagatelj djela može biti izdavač ili autor (dalje u tekstu: Predlagatelj).
Predlagatelj se, podnošenjem prijave, obvezuje da na svečanosti proglašenja dobitnika Književne nagrade osigura nazočnost autora prijavljenih djela.

Predlagatelj prilikom prijave djela svojim potpisom jamči istinitost podataka navedenih u prijavi. 

U slučaju da više Predlagatelja prijavi identična djela žiri će prihvatiti samo prvu prijavu.

U slučaju suizdanja, djelo prijavljuje jedan od izdavača.

Žiri pridržava pravo uvida u svu potrebnu dokumentaciju radi utvrđivanja prava prvenstva kao i ispravnosti prijava uopće.


Članak 6.


Žiri ima pravo tražiti ispravak prijave od Predlagatelja, ako je to moguće, odnosno ne uvrstiti u konkurenciju neispravne ili nepotpune prijave.
Žiri o pravovaljanosti prijava punovažno odlučuje većinom glasova članova nazočnih na sjednici, pa se tek tako utvrđene prijave uvrštavaju u listu djela u konkurenciji za nagradu. 

Članak 7.


Konkurirati mogu djela koja su prije nagrađivana nekom književnom nagradom.

Ne mogu se natjecati ponovljena izdanja.

Stručni žiri može nakon završetka prijava u konkurenciju pozvati bilo koje drugo djelo objavljeno u razdoblju predviđenom trajanjem natječaja, ako taj naslov izdavač nije prijavio. U tom slučaju izdavač će biti zamoljen da pošalje 4 primjerka djela Utemeljitelju nagrade.


DODJELA KNJIŽEVNE NAGRADE

Članak 8.


Dobitniku Književne nagrade će nagrada biti dodijeljena u Zagrebu/ Rijeci, na Kamovljev rođendan, 17. studenog tekuće godine, ili na neki drugi dan unaprijed najavljen.

Članak 9.


Izmjene i dopune ovog Pravilnika, kao i njegovo tumačenje, utvrđuje Upravni odbor HDP-a te o svemu obavještava javnost. 

 

U Zagrebu, 18.12.2023.

Upravni odbor Hrvatskog društva pisaca