Mirku Kovaču nagrada Matice hrvatske

Mirku Kovaču nagrada Matice hrvatske

27. lipnja 2008.
Mirko Kovač dobio je
nagradu Matice hrvatske za književnost 2007.
za roman Grad u zrcalu.
Biobibliografski podaci autora u rubrici Članstvo.